4 ഏക്കർ റബ്ബർത്തോട്ടം വില്പനക്ക്.

കുറവിലങ്ങാട് വഴിയോട്കൂടിയ 4 ഏക്കർ റബ്ബർത്തോട്ടം വില്പനക്ക്.
വെട്ടാൻ തുടങ്ങി 4 വർഷമായ റബ്ബർ.
വില്ലകൾ പണിയാൻ അനിയോജ്യമായ സ്ഥലം.
വെള്ളപൊക്കം ഉരുൾ പൊട്ടൽ ബാധിക്കാതെ സ്ഥലം.

 

Share

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.