10സെന്റ് സ്ഥലവും വീടും

10സെന്റ് സ്ഥലവും വീടും

10സെന്റ് സ്ഥലവും വീടും
(50 ലക്ഷം)
4 കിടപ്പുമുറി
2 അറ്റാച്ച്ഡ്, 2 കോമൺ ബാത്ത്റൂം 1ഹാൾ 1 അടുക്കള, വർക്ക് ഏരിയ

കോതനല്ലൂർ മുതൽ ചാമക്കാല റോഡ് 1 കി.മീ.

Share

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.