- സ്ഥലം വിൽപ്പനയ്ക്ക് - ☆42 സെൻറ് - കരഭൂമി☆

- സ്ഥലം വിൽപ്പനയ്ക്ക് - ☆42 സെൻറ് - കരഭൂമി☆

 

☆തൊടുപുഴ മുട്ടം
പ്രൈവറ്റ് ബസ് സ്റ്റാൻഡിനു വളരെ അടുത്ത് ☆

☆വലിയ വാഹനങ്ങൾ കടന്നുപോകാവുന്ന രീതിയിലുള്ള റോഡ് ഉള്ളത്☆

☆ ഒരുവശം ചുറ്റുമതിൽ ഉള്ളത്.
മറ്റുവശം അതിർത്തി തിരിച്ചിട്ടത് ☆

☆ചെറിയ പ്ലോട്ടുകൾ ആക്കി തിരിച്ചു വിൽപ്പന നടത്തുവാനും വീടുകൾ വയ്ക്കുവാനും ഉചിതം.☆

☆നല്ല ജലലഭ്യത ഉള്ള സ്ഥലം.☆

☆പറമ്പിനോട് ഒരുവശം ചേർന്ന് തന്നെ മുട്ടം ഗവൺമെൻറ് വൊക്കേഷണൽ ഹയർസെക്കൻഡറി സ്കൂൾ, മറ്റു വീടുകൾ, ഒരുവശം ☆

☆ മുട്ടം പ്രൈവറ്റ് ബസ് സ്റ്റാൻഡിന് എതിർവശത്തുനിന്നും ടാറിട്ട റോഡും, തുടർന്ന് വസ്തുവിലേക്ക് പ്രൈവറ്റ് റോഡ് റോഡും ഉദ്ദേശം 50 മീറ്റർ☆

 

☆ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വില = മാർക്കറ്റ് വില.☆

 

Share

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.