10.5 സെന്റിൽ നിർമ്മാണത്തിലിരിക്കുന്ന മൂന്നുനില കെട്ടിടം.

10.5 സെന്റിൽ നിർമ്മാണത്തിലിരിക്കുന്ന മൂന്നുനില കെട്ടിടം. 10.5 സെന്റിൽ നിർമ്മാണത്തിലിരിക്കുന്ന മൂന്നുനില കെട്ടിടം. 10.5 സെന്റിൽ നിർമ്മാണത്തിലിരിക്കുന്ന മൂന്നുനില കെട്ടിടം. 10.5 സെന്റിൽ നിർമ്മാണത്തിലിരിക്കുന്ന മൂന്നുനില കെട്ടിടം.

പാലാ ടൗണിൽ നിന്നും 4 km ദൂരത്തിൽ 10.5 സെന്റിൽ നിർമ്മാണത്തിലിരിക്കുന്ന മൂന്നുനില കെട്ടിടം. ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിൽ ഒരു 3BHK ബാക്കി ഓരോ നിലയിലും 2 വീതം 2BHKഅപ്പാർട്ട്മെന്റുകൾ. മൊത്തം 5എണ്ണം. 5800sq.ft വാർത്തു കഴിഞ്ഞു. നിലവിലെ പണിക്ക് 65ലക്ഷം രൂപ മുടക്കുണ്ട്. സ്ഥലത്തിന്റെ വില 30ലക്ഷം . ആകെ വില 75 ലക്ഷം . പണി പൂർത്തിയാക്കിയാൽ 85 K വാടക ലഭിക്കും.വെള്ളം വഴി എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും… വലവൂർ IIT ക് അടുത്ത്.

Share

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.