1.35 ഏക്കർ സ്ഥലം മൊത്തമായോ പ്ളോട്ടുകളായോ വില്യ്ക്ക്.

1.35 ഏക്കർ സ്ഥലം മൊത്തമായോ പ്ളോട്ടുകളായോ വില്യ്ക്ക്.

പാലായിൽ 1.35 ഏക്കർ സ്ഥലം മൊത്തമായോ പ്ളോട്ടുകളായോ വില്പനയ്ക്ക്. വില: 1.60ലക്ഷം/സെ൯്റ്.

Share

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.