2.5 ഏക്കർ റബ്ബർ തോട്ട വും പഴ യ വീട്, കോഴി ഫാം

പാല കൊഴുവനാൽ കാഞ്ഞിരമറ്റം റൂട്ടിൽ pwd road frontagil 2.5 ഏക്കർ റബ്ബർ തോട്ട വും പഴ യ വീട്,4000 കോഴി ഫാം, വെട്ടുന്ന 200 മരം,150 തൈ മരം,50 തെങ്ങ്, സെന്റിന് 70000,

Share

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.