ഏലകൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമായ കൈവശാവകാശ രേഖ യുള്ള 2.40ഏക്കർസ്ഥലം വിൽപനയ്ക്ക്.

സ്ഥലം വിൽപ്പനയ്ക്ക്
വാഗമൺ ഉളുപ്പൂന്നിയിൽ ഏലകൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമായ കൈവശാവകാശ രേഖ യുള്ള 2.40ഏക്കർസ്ഥലം വിൽപനയ്ക്ക്. മൊത്തവില:8ലക്ഷം.

Share

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.