8.5സെൻ്റ് സ്ഥലവും 800സ്ക്വയർ ഫിറ്റ് വാർക്ക വീടും വിൽപ്പനക്ക്

8.5സെൻ്റ് സ്ഥലവും 800സ്ക്വയർ ഫിറ്റ് വാർക്ക വീടും വിൽപ്പനക്ക്

ഏറ്റുമാനൂർ നിന്നും അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ മാറി പുന്നത്തുറ കമ്പനിക്കടവിൽ (റോഡിൽ നിന്നും 50MTR ബൈക്ക് റോഡ് മാത്രം)8.5സെൻ്റ് സ്ഥലവും 800സ്ക്വയർ ഫിറ്റ് വാർക്ക വീടും വിൽപ്പനക്ക്
വറ്റാത്ത കിണർ വെള്ളം

Share

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.