7 അര സെന്റ് സ്ഥലം വില്പനക്.(മരങ്ങാട്ടുപിള്ളി)

7 അര സെന്റ് സ്ഥലം വില്പനക്.(മരങ്ങാട്ടുപിള്ളി)

 

മരങ്ങാട്ടുപിള്ളി ആണ്ടൂർ മെയിൻ road ഇൽ നിന്ന് 400 mtr മാറി പഞ്ചായത്ത്‌ road sideഇൽ 7 അര സെന്റ് സ്ഥലം വില്പനക്… മൊത്തം ആയും പ്ലോട്ട് ആയും വിൽക്കപ്പെടും
സെന്റ് നു 1ലക്ഷം വിലയിൽ മാറ്റം വരും

Share

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.