കോഴ-ഞീഴൂർ റോഡിൽ M.C. റോഡിൽ നിന്നും 500മീറ്റർ ഉള്ളിൽ സ്ഥലം വില്പനയ്ക്ക്

കോഴ-ഞീഴൂർ റോഡിൽ M.C. റോഡിൽ നിന്നും 500മീറ്റർ ഉള്ളിൽ സ്ഥലം വില്പനയ്ക്ക്

കോഴ-ഞീഴൂർ റോഡിൽ M.C. റോഡിൽ നിന്നും 500മീറ്റർ ഉള്ളിൽ സ്ഥലം വില്പനയ്ക്ക് .
‌കുറവിലങ്ങാട് പള്ളി: 2.5km
‌HOSPITAL:950m
‌Kerala science City: 1.8km
‌SCHOOL:2km

Share

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.