ആദായമുള്ള 3 ഏക്കർ സ്ഥലം വില്പനക്ക്.

കൂട്ടിക്കൽ വില്ലേജിൽ മുണ്ടപ്പള്ളി-കുന്തൻപാറ റൂട്ടിൽ റബ്ബർ, കുരുമുളക്, തെങ്ങ്, വാഴ എന്നീ ആദായങ്ങളുള്ള 3 ഏക്കർ സ്ഥലം വില്പനക്ക്.

പറമ്പിന്റെ നടുവിലൂടെ മൺറോഡ് സൗകര്യം . വസ്തുവിന്റെ 100 മീറ്റർ അടുത്തുവരെ കോൺക്രീറ്റ് റോഡ് സൗകര്യവും 400 മീറ്റർ അടുത്ത് ടാർ റോഡ് സൗകര്യവും ലഭ്യമാണ്.

വില 40 ലക്ഷം രൂപ.

കോൺടാക്ട് നമ്പർ:

Share

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.