goat....thekoy

goat....thekoy goat....thekoy

ആടുകൾ

ഉടമ:ടോമി
മൃഗം:ആടും കുട്ടികളും

•2 മാസം ചെന
• 1 ലിറ്റർ പാൽ കിട്ടിയത്
• 2കുട്ടികൾ
• 1ആണും 1 പെണ്ണും

വില: ₹18000/(മൂന്നിനും കൂടി )
ഫോൺ: 9074799592
സ്ഥലം: തീക്കോയ്‌
തീയതി: 13-09-2022

Share

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.