9 മാസം ചെന ഉള്ള പശു

9 മാസം ചെന ഉള്ള പശു 9 മാസം ചെന ഉള്ള പശു

9 മാസം ചെന ഉള്ള പശു.
കഴിഞ്ഞ പ്രസവത്തിൽ 9 ltr പാല് കിട്ടിയത് ആണ്.

കൂടാതെ ഒരു മൂരി കിടാവ് ( ഇതിൻ്റെ അല്ല) കൂടി ഉണ്ട്.
കിടാവിൻ്റെ വില നേരിട്ട് കണ്ട് സംസാരിക്കാം.

Share

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.