ഇളംകറവ പശു കിടാവ്

ഇളംകറവ പശു കിടാവ്

ഉടമ-ഫിലിപ്പ്

മൃഗം-ഇളംകറവ പശു കിടാവ്-

പെണ്ണ് പ്രസവിച്ചിട്ട് 1 മാസം

പാല്- 9.5 ലിറ്റർരാവിലെ

 

 

Share

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.