മലബാറി പെണ്ണാട്

1 ലിറ്റർ പാൽ ലഭിക്കുന്ന മലബാറി പെണ്ണാട്

രണ്ടാമത്തെ ചെന 4 മാസം

വില ₹ 14000/-

സ്ഥലം പാലാ ഉള്ളനാട്

മൊബൈൽ നമ്പർ 9495164080

Share

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.