ജേഴ്‌സി ക്രോസ് പശു

ജേഴ്‌സി ക്രോസ് പശു

Naadan ജേഴ്‌സി ക്രോസ് പശു.

രണ്ടാമത്തെ പ്രസവം. ഇടകറവ .

8 ലിറ്റർ പാൽ കിട്ടിയത്.

Rs 32000/ ph.

7012825228..

Neeloor

Share

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.