മലബാറി ജമ്നാപ്യരി ക്രോസ്സ് ആട്,2 പെൺ കുഞ്ഞുങ്ങൾ

മലബാറി ജമ്നാപ്യരി ക്രോസ്സ് ആട്,2 പെൺ കുഞ്ഞുങ്ങൾ

മലബാറി ജമ്നാപ്യരി ക്രോസ്സ് ആട് .

പ്രസവിച്ചിട്ട്‌ 8 ദിവസം.

ആദ്യ പ്രസവം.

2 പെൺ കുഞ്ഞുങ്ങൾ.

Share

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.