ആടുകൾ

ആടുകൾ

ആടുകൾ
കറുത്ത ആട് :2മാസം ചെന (കഞ്ഞി ആട് )-11000Rs

വെളുത്ത ആട് :2മാസം ചെന (2-മത്തെ പ്രസവം 1.25litre പാൽ )-13000Rs
സ്ഥലം-കോഴാ, കുറവിലങ്ങാട്
പേര് :-ജോസ്

Share

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.