സെക്കന്റ്‌ സ്റ്റീൽ മീൻ തട്ടുകൾ വിൽപ്പനക്ക്

സെക്കന്റ്‌ സ്റ്റീൽ മീൻ തട്ടുകൾ വിൽപ്പനക്ക്

നല്ല രീതിയിൽ പണിതെടുത്ത സെക്കന്റ്‌ സ്റ്റീൽ മീൻ തട്ടുകൾ വിൽപ്പനക്ക്

സ്റ്റീൽ മീൻ തട്ട് അളവു
🔹8*3/ 🔹 8*2.5/
🔹4*2.5 🔹4*3

 

 

Share

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.