കാറ്ററിംഗ് സ്ഥാപനത്തിലേക്കു പാചകക്കാരെ ആവശ്യമുണ്ട്

കോട്ടയം ജില്ലയിൽ കടുത്തുരുത്തി മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കാറ്ററിംഗ് സ്ഥാപനത്തിലേക്കു പാചകക്കാരെ ആവശ്യമുണ്ട്. കാറ്ററിംഗ് മേഖലയിൽ പ്രവത്തിപരിചയം നിർബന്ധം.
Call

Share

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.