Car Washer

Car Washer Car Washer Car Washer

എടുത്തിട്ട് ഒരു വർക്ക് ചെയ്തു.
Maximum 3 week ഉപയോഗിച്ചുള്ളു.
എടുത്ത വില…16700.
15000 കിട്ടിയാൽ കൊടുക്കും
I Bel company
1800 Watts
140 bar gun
3 മാസം Warranty ഉണ്ട്..( ഈ മോഡൽ 6 മാസം വാറൻ്റി ഉള്ളൂ )

Share