👇👇👇👇👇👇👇👇

🌈 *പ്രമുഖ ബാങ്കിംഗ് മേഖലയിലേക് നിരവധി തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ*

1. *സീനിയർ മാനേജർ*

▫️ *വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത :* *Graduation(freshers can also apply ).*

2. *മാനേജർ Trainees*

▫️ *വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത :*

*Freshers & graduates*

3. *എക്സിക്യൂട്ടീവ് മാനേജർ*

▫️ *വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത : Graduation and above*

4. *ചാനൽ ഡെവലപ്പ്മെന്റ് അസോസിയേറ്റ്*

▫️ *വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത : Graduates & post graduates*

5. *അസോസിയേറ്റ് ബ്രാഞ്ച് മാനേജർ*

▫️ *വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത : Graduation & above*

6. *ഇൻഷുറൻസ് മാനേജർ*

▫️ *വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത :*

*Experienced & graduates.*

🌈 *കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നമ്പറിൽ വിളിക്കുക.*

 

 

Share

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.