🅹︎🅾︎🅱︎ 🆅︎🅰︎🅲︎🅰︎🅽︎🅲︎🆈︎

**എറണാകുളം ജില്ലയിൽ കാക്കനാട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന വെജിറ്റേറിയൻ ഹോട്ടലിലേക്ക് സ്റ്റാഫിനെ ആവശ്യമുണ്ട്*

*🔹 *സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ചെഫ്*

*സാലറി 35000*

*🔹 *ക്ലീനിങ് ബോയ് ( nos.2* )

*(കിച്ചൻ ക്ലീനിങ് ആൻഡ് ടേബിൾ ക്ലീനിങ്* )

*സാലറി -15000*

*താമസം ,ഭക്ഷണം എന്നിവ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്*

 

Share

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.