ഉഴവൂർ- കുരിയനാട് റൂട്ടിൽ പൂവത്തിങ്കൽ ജംഗ്ഷൻ സമീപം 1 വർഷമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന THE MEAT FACTORY (TMF) സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് ACCOUNTANT നെ തിരയുന്നു

Salary 15k
Experience upto 2 years

Share

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.